Projekt specustawy węglowodorowej trafił do konsultacji społecznych

photo. Les Stone/Greenpeace

photo. Les Stone/Greenpeace

Wśród podmiotów zaproszonych do konsultacji – przede wszystkim branża wydobywcza. To właśnie dla niej ta ustawa powstała. Ministerstwo Skarbu chce przyznać specjalne prawa firmom eksploatującym złoża w łupkach. Nie wiązałyby ich plany zagospodarowania przestrzennego, byłyby zwolnione z wielu opłat, a urzędy miałyby je szybciej obsługiwać.

 Ministerstwo Skarbu przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów. Propozycję ułatwień dla firm, które poszukują lub eksploatują złoża ropy naftowej i gazu, resort skarbu tłumaczy bezpieczeństwem energetycznym kraju. Wskazuje też na przykład USA, które uniezależniły się od importu gazu dzięki eksploatacji złóż w łupkach. Właśnie firmy poszukujące złóż w polskich łupkach najbardziej mają skorzystać na nowej specustawie.

 Ministerstwo Skarbu proponuje, by inwestycje związane z poszukiwaniem i wydobyciem ropy oraz gazu wyłączyć spod ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzję lokalizacyjną o takiej inwestycji wydawałby wojewoda – czyli przedstawiciel administracji rządowej – niezależnie od przygotowanych przez samorządy lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. A na terenie objętym taką decyzją inwestycyjną nie będzie można wydawać zezwoleń budowlanych.

Firmy eksploatujące złoża w uproszczonym trybie otrzymywałyby decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o czasowym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej oraz pozwolenia wodnoprawne.

Ministerstwo Skarbu chce także ułatwić firmom eksploatującym złoża zajmowanie nieruchomości znajdujących się na terenie przyznanej im koncesji – nawet bez zgody właściciela tej nieruchomości. Właścicielowi zajętej nieruchomości przysługiwać będzie odszkodowanie. Ale jeśli w sprawie jego wysokości nie dogada się z inwestorem, to wysokość odszkodowania ustali wojewoda. Jego wycenę będzie można jednak zaskarżyć do sądu powszechnego.

Resort skarbu proponuje, by zagwarantować firmom eksploatującym złoża prawo do zajęcia dróg czy linii kolejowych, zwalniając je z opłat za takie zajęcia. Ministerstwo Skarbu sugeruje, by Lasy Państwowe zobowiązać do wycinek i uporządkowania terenu, na którym będzie prowadzone poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu.

Ministerstwo Skarbu proponuje też wprowadzić skrócone (zwykle do 14 dni) terminy załatwiana decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami w eksploatację złóż, a za przekroczenie tych terminów urzędnikom grozić mają kary finansowe. Resort skarbu przewiduje, że w ten sposób załatwianie kluczowych decyzji przy poszukiwaniu złóż można skrócić do trzech miesięcy –  teraz zajmuje to od 12 do 20 miesięcy. A formalności przed wydobyciem ropy i gazu zajmowałyby 6 miesięcy , podczas gdy  obecnie potrzeba na to od 2,5 do 3,5 roku.

Zgodnie z nową ustawą, wymagane procedurami uzgodnienia, stanowiska, opinie i zgody właściwych organów zostaną zastąpione przez niewiążące decyzje. Wprowadzona zostanie zasada  domniemania opinii pozytywnej.

Propozycje Ministerstwa Skarbu dotyczą branży paliwowej i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. A to należy do kompetencji Ministerstwa Gospodarki tak jak sprawy bezpieczeństwa energetycznego, na które powołuje się resort skarbu. Czy zatem ta specustawa nie została przygotowana, aby ułatwić życie poszukującym złóż państwowym koncernom PGNiG, Orlen i Lotos, które są nadzorowane przez Ministerstwo Skarbu? Na początku września te koncerny miały niemal połowę z obowiązujących jeszcze 68 koncesji na poszukiwania złóż w łupkach. Ponad połowa takich koncesji wydanych na początku tej dekady już wygasła, bo wiele zagranicznych firm wycofało się, gdyż nie znalazły w naszych łupkach złóż ropy i gazu w komercyjnych ilościach.

Ministerstwo Skarbu przyznaje, że wykonuje uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek, “które mogą odegrać kluczową rolę w procesie wydobywania węglowodorów”. Ale jednocześnie zapewnia, że jego propozycje “wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wszystkich uczestników rynku z sektora wydobycia węglowodorów”.

Minister Skarbu Włodzimierz Karpiński  poinformował  27 sierpnia na  posiedzeniu Sejmu , że do 2016 roku  spółki Skarbu Państwa zainwestują w poszukiwania surowców ze źródeł niekonwencjonalnych nie mniej niż  5 mld zł.

źródło: obywatelekontroluja.pl

Z treścią ustawy można się zapoznać tutaj 

zobacz także: Marek Kryda: Gminy mówią NIE gazowi łupkowemu