Komisja PE: poszukiwania gazu łupkowego bez pełnej oceny środowiskowej

Ko­mi­sja PE ds. śro­do­wi­ska po­par­ła w środę no­we­lę dy­rek­ty­wy o oce­nie od­dzia­ły­wa­nia in­we­sty­cji na śro­do­wi­sko w for­mie uzgod­nio­nej w grud­niu z kra­ja­mi UE. Nie ma więc w niej obo­wiąz­ku prze­pro­wa­dza­nia peł­nej oceny pro­jek­tów gazu łup­ko­we­go już na eta­pie po­szu­ki­wań.

Przepis, który mógłby zmniejszyć opłacalność poszukiwań gazu z łupków, został zdecydowanie odrzucony pod koniec ub.r. przez koalicję, w skład której – poza Polską – weszły: Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia oraz Wielka Brytania.

więcej:  Komisja PE: poszukiwania gazu łupkowego bez pełnej oceny środowiskowej – Wiadomości.onet.pl

zobacz także:

List otwarty do instytucji UE ws. wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej oraz transatlantyckich umów o wolnym handlu