Czołowe brytyjskie organizacje ekologiczne apelują o zaostrzenie przepisów regulujących poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego

photo. Frack Off (UK).facebook.com

photo. Frack Off (UK).facebook.com

Zgodnie z raportem wykonanym na zamówienie czołowych brytyjskich organizacji ekologicznych, w tym szacownego Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Royal Society for Protection of Birds – RSPB) , wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym  dla ginących gatunków i zasobów wody pitnej.

Raport zatytułowany “Czy jesteśmy przygotowani na szczelinowanie?” (Are we fit to frack?) opublikowany został 12 marca przez  organizacje:  Angling Trust,  National Trust for Places of Historic Interest and Natural Beauty, RSPB,  Salmon and Trout Association,   Wildlife Trusts i Windflowl and Wetlands Trust, i zawiera propozycje regulacji mających na celu ograniczenie szkodliwego wpływu szczelinowania hydraulicznego na środowisko.  Raport został zrecenzowany przez Centre for Ecology and Hydrology i uzyskał poparcie grupy  posłów z różnych partii politycznych.

Wyżej wymienione organizacje apelują o stworzenie stref wolnych od szczelinowania na  obszarach chronionych, terenach rezerwatów przyrody i parków  narodowych, pełną ocenę wpływu na środowisko w każdym przypadku planowanego poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego oraz obciążenie przemysłu wydobywczego kosztami kontroli i usuwania jakiegokolwiek skażenia środowiska.

Raport podkreśla brak przepisów regulujących wydobycie gazu łupkowego, co może mieć poważny negatywny wpływ na wiele zagrożonych gatunków.  Autorzy raportu wyrażają również poważne obawy w związku z niebezpieczeństwem  skażenia wody i stwierdzają, że Wielka Brytania nie jest obecnie “przygotowana na szczelinowanie”.

Raport ukazał się zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem  konsultacji społecznych w sprawie  rozpoczęcia po raz pierwszy  komercyjnego wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Airth w Szkocji.  Jakkolwiek plany Firmy Dart Energy dotyczą wydobycia metanu ze skał węglowych, które nie wymaga zastosowania szczelinowania,  wiążę się ono z wieloma takimi samymi zagrożeniami dla środowisa. Rozwój wydobycia nowych rodzajów paliw kopalnych stawia także pod znakiem zapytania zdolność Szkocji do wywiązania się z celów związanych ze zmianami klimatu.

RSPB Scotland i Scottish Environment LINK zaapelowały do Rządu Szkocji o bardzo ostrożne podejście do jakichkolwiek planów wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Szkocji, i zastosowanie zasady przezorności dopóki nie będzie całkowitej pewności, że nie zagrażają one środowisku i  nie mają negatywnego wpływu na zmiany klimatu.

Dyrektor Planowania i Rozwoju RSPB Scotland, Aedan Smith powiedział: “Rezultaty tego badania dodają nowej mocy apelowi RSPB Scotland o ostrożne podejście do  wszystkich planów wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Szkocji.  Wziąwszy pod uwagę potrzebę redukcji  emisji, rozpoczynanie wydobycia następnego paliwa kopalnego  byłoby działaniem nierozsądnym, gdyż prawie nieuchronnie  prowadziłoby do zwiększenia emisji  gazów cieplarnianych”.

Raport “Czy jesteśmy przygotowani na szczelinowanie?” zawiera 10 rekomendacji mających na celu  zapewnienie ochrony dzikiej fauny i flory przed skutkami szczelinowania.

Rekomendacje zawarte w raporcie:

  1. Stworzenia stref wyłączonych  z wydobycia gazu łupkowego na obszarach szczególnie wrażliwych, gdzie stanowiłoby ono zagrożenie dla gatunków dzikiej  fauny i flory  oraz zasobów wodnych.
  2. Wprowadzenie obowiązkowej Oceny  oddziaływania na środowisko ( Environmental Impact Assessment – EIA) dla projektów wydobycia gazu łupkowego.
  3. Wymóg obciążenia  firm wydobywczych kosztami wprowadzenia najwyższej klasy systemu regulacyjnego.
  4.  Ochrona podatników przed ponoszeniem kosztów przypadkowego skażenia.
  5. Obowiązek konsultacji  z przedsiębiorstwami wodnymi w procesie planowania.
  6. Wymóg  pozwolenia  wodnoprawnego  dla wszystkich operacji szczelinowania hydraulicznego.
  7. Upewnienie się, że najlepsze dostępne techniki (Best Available Techniques – BAT) gospodarki odpadami  górniczymi  zostały rygorystycznie określone i są regularnie kontrolowane.
  8. Zapewnienie całkowitej przejrzystości  działania przemysłu wydobycia gazu łupkowego  i jego wpływu na środowisko.
  9. Zapewnienie rygorystycznego i niezależnego  monitoringu  oraz kontroli wszystkich operacji związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego.
  10.  Minimalizowanie i monitorowanie emisji metanu.

Opracował Jan Skoczylas.

Na podstawie: www.rspb.org.ukwww.bbc.com

Raport w formacie pdf: http://www.rspb.org.uk/fracking

zobacz także: Chaos w gazie łupkowym: raport NIK potwierdza zarzuty Zielonych