11 powodów, dla których których sprzeciwiamy się eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych (gazu i ropy z łupków)

1. Obecnie stosowana do rozrywania skał łupkowych i uwalniania gazu metoda szczelinowania hydraulicznego wymaga gigantycznej ilości wody (ponad 20.000 m3 na każdy odwiert) co przy ostrym deficycie wody w Polsce – ostatnie miejsce w Europie – jest problemem funda­mentalnym

2. Szczelinowanie hydrauliczne nawet starannie moni­torowane zawsze stwarza ryzyko nieodwracalnego ska­żenia wód podziemnych. Duża część wody nasyconej chemikaliami i wypłuczynami z łupków pozostająca w ziemi jest niebezpiecznym ściekiem migrującym pod ziemią i przenikającym do podziemnych zbiorników i cieków wodnych.

3. Nie ma na razie metody skutecznego oczyszczania płuczki i resztek wracających na powierzchnię z odwier­tu (zawierają m.in. metale ciężkie, bywają radioaktyw­ne).

4. Eksploatacja nawet starannie monitorowana zwięk­sza zanieczyszczenie powietrza

5. Dla uzyskania znaczącej ilości gazu lub ropy koniecz­ne jest wykonanie ogromnej ilości odwiertów wraz z ich infrastrukturą (drogi, rurociągi itd) powodujących znisz­czenie ziem uprawnych, degradację pejzażu, zniszcze­nie dróg, szkody budowlane itd

6. Na taką samą ilość energii wpływ węglowodorów na emisję gazów cieplarnianych jest większy niż w przy­padku węgla kamiennego, głównie z powodu nieunik­nionych wycieków metanu.

7. Węglowodory niekonwencjonalne nie zastąpią in­nych źródeł energii natomiast zwiększą ocieplenie kli­matu

8. Eksploatacja kopalin powoduje opóźnienie rozwoju energii odnawialnych

9. Eksploatacja węglowodorów niekonwencjonalnych opóźni przystosowanie się do nieuchronnego wyczer­pania rezerw kopalnych

10. Szczelinowanie i coraz częściej stosowanie ładun­ków dynamitu może spowodować lokalne trzęsienie ziemi (szkody budowlane, niszczenie zasobów wody)

11. Szczelinowanie, niezależnie od metody, powoduje nieodwracalne zmiany geologiczne o szkodliwych kon­sekwencjach dla środowiska trwających wieki a nawet tysiąclecia.

Autorzy :

Sylvie Simon 1-10

Marc Durand 11

źródło: Zielone Wiadomości, nr. 014, marzec-kwiecień 2013